Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 
 
09.08.2018r.
OGŁOSZENIE
 Nr sprawy: SOSW-271-7/08/2018
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka
zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:
Zakup dziewięcioosobowego samochodu typu mikrobus

opis zamówienia
Termin składania ofert: 28.08.2018r. godz. 10:00
Miejsce składania ofert: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
Forma składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub dostarczona osobiście do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, pokój nr 1 (Sekretariat).
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są na stronie: www.soswrydzyna.com
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty     30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.
                                                                                                         Dyrektor SOSW, Emilia Nowak
- Załącznik nr 3 - Projekt umowy;

-----------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                       

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn: "Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w SOSW Rydzyna"

INFORMACJA - pobierz

Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem
w SOSW Rydzyna

Zapytanie ofertowe

16.07.2018r.

OGŁOSZENIE

Nr sprawy: SOSW-271-6/07/2018

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

 

Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem w SOSW Rydzyna

opis zamówienia

Termin składania ofert: 27.07.2018r. godz. 10:00

Miejsce składania ofert: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Fr. Ratajczaka
w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna

Forma składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub dostarczona osobiście do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego,
Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna, pokój nr 1 (Sekretariat).

Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są na stronie: www.soswrydzyna.com

Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty     30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.

                                                                                                         Dyrektor SOSW, Emilia Nowak

Załączniki:
- Zapytanie ofertowe;
- Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;
- Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy;
- Załącznik nr 3 - Projekt umowy.
 
 
                                                                                                                                              

IMG 20180622 100803      22 czerwca 2018 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie odbył się uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego 2017/2018. Na uroczystość przybył Starosta Leszczyński pan Jarosław Wawrzyniak, który podsumował rok szkolny z perspektywy organu prowadzącego. Dyrektor Ośrodka pani Emilia Nowak pogratulowała uczniom ukończenia nauki w kolejnym roku szkolnym i przedstawiła najważniejsze sukcesy całej społeczności szkolnej. Wychowankowie Ośrodka otrzymali z rąk Dyrektor Ośrodka pani Emilii Nowak oraz pań Wicedyrektor i wychowawców klas świadectwa promocyjne z wyróżnieniem oraz kończące naukę na poszczególnych etapach edukacyjnych.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie poszukuje kandydatów na stanowisko rzemieślnik specjalista

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi o składanie ofert pracy na stanowisko rzemieślnik specjalista w wymiarze 1 etat.

Nazwa i adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna

1.Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie, posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 2. wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe (o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku),
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 4. prawo jazdy kat B

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 3. umiejętność wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych,
 4. miile widziany ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

3. Zakres obowiązków:

 1. systematyczna lokalizacja i usuwanie usterek występujących w ośrodku poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, administracyjnych, komunikacyjnych, pomieszczeń w internacie, pomieszczeń i obiektów sportowych oraz placu zabaw w ośrodku,
 2. systematyczne wykonywanie bieżących prac remontowo-budowlanych i malarsko - konserwacyjnych nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu,
 3. wykonywanie pracy związanej z przewozem dzieci, młodzieży i pracowników samochodem,
 4. w okresie wiosenno-letnim pomoc w utrzymaniu w czystości terenów zielonych,
 5. w okresie zimowym utrzymanie w czystości dachów, rynien, bieżące odśnieżanie,
 6. wykonywanie prac w zastępstwie za nieobecnych pracowników.

4.Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny, cv,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000), w celach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko rzemieślnika specjalisty.


5.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać   do dnia  16 lipca 2018r. do godz.15.00
w Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie w sekretariacie

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Wtorek, 14 sierpnia 2018 r.
imieniny: Euzebiusza, Maksymiliana
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
748720