Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

UNIA

Rydzyna, 24.08.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert i przedłużeniu naboru na Wykonawców do zorganizowania praktyk/staży w zawodach: kucharz i ogrodnik.

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty na "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
i kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie w zawodzie krawiec, ogrodnik, kucharz, technik turystyki wiejskiej."
w ramach projektu "Mój zawód - mój wybór" w terminie do 23.08.2017r., godz. 10:00 otrzymano 3 oferty:

Wykonawca Zawód Odległość od siedziby Zamawiającego
1) EUROLINE Sp. z o.o.
     ul. Spółdzielcza 51
     64 - 100 Leszno
Krawiec 10 km
2) LESPIN Sp. z o.o.
     ul. Okrężna 19b
     64 - 100 Leszno
Krawiec 8 km
3) Zamek SIMP w Rydzynie
     Plac Zamkowy 1
     64-130 Rydzyna
Technik turystyki wiejskiej 200 m

Wszyscy wskazani wyżej Wykonawcy spełnili wymagania i dostarczyli niezbędne dokumenty potwierdzające kwalifikacje opiekunów praktyk/staży.

Zamawiający po rozpatrzeniu i ocenie otrzymanych ofert zaprasza do współpracy w zorganizowaniu praktyk/staży w w/w zawodach wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, bowiem firma LESPIN Sp. z o.o.. zadeklarowała przyjęcie tylko jednego ucznia, a pozostali uczniowie w zawodzie krawiec, zostaną oddelegowani do EUROLINE Sp. z o.o.

Termin podpisania umów zostanie uzgodniony telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, że przedłużony zostaje nabór na Wykonawców, którzy zorganizują praktyki/staże w zawodach: kucharz i ogrodnik.

Oferty można składać do 31 sierpnia 2017r. do godz. 10:00.

                                                                       Dyrektor SOSW

                                                                       Krystyna Śliwińska

Uroczyste rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

odbędzie się 4 września 2017 o godzinie 900

(900 msza św., 945 rozpoczęcie roku w auli Ośrodka)

20170904 100411    4 września 2017 roku w SOSW w Rydzynie odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2017/2018. W inauguracji uczestniczyli zaproszeni goście Starosta Powiatu Leszczyńskiego Pan Jarosław Wawrzyniak, Wicestarosta Pan Robert Kasperczak i Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Pani Katarzyna Kamińska oraz rodzice uczniów. Dyrektor Ośrodka Pani Emilia Nowak serdecznie powitała zaproszonych gości, uczniów i nauczycieli. 

Następnie Wicedyrektorzy, Pani Beata Wzorek-Malcherek i Pani Joanna Winiarska przedstawiły wychowawców  klas, Pani Kierownik Internatu, Beata Patek wychowawców grup internackich. Na zakończenie apelu Dyrekcja przekazała uczniom i nauczycielom pomyślności, sukcesów w nowym roku szkolnym.

UNIA

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez kursy/szkolenia.

13.09.2017r.

 OGŁOSZENIE

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie zaprasza zainteresowanych Przedsiębiorców - Wykonawców do złożenia oferty i nawiązania współpracy w ramach projektu: "Mój zawód - mój wybór"

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

cel projektu

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez kursy/szkolenia: prawo jazdy kat. B i T, florystyki i bukieciarstwa, obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych oraz kelnera, baristy i carvingu.

Szczegółowe informacje na temat współpracy w ramach projektu dostępne w załącznikach, na stronie: www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl, www.soswrydzyna.com, www.projekty.powiat-leszczynski.pl, www.bip.powiat-leszczynski.pl,  

Dyrektor SOSW

Emilia Nowak

Załączniki:
- Zapytanie ofertowe;
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
- Załącznik nr 2 -
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

UNIA

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka
w Rydzynie w zawodzie krawiec, ogrodnik, kucharz, technik turystyki wiejskiej.

02.08.2017r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka
w Rydzynie zaprasza zainteresowanych Przedsiębiorców - Wykonawców do złożenia oferty
i nawiązania współpracy w ramach projektu:
"Mój zawód - mój wybór"

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

CEL PROJEKTU

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie w zawodzie krawiec, ogrodnik, kucharz, technik turystyki wiejskiej.

Szczegółowe informacje na temat współpracy w ramach projektu dostępne
w załącznikach, na stronie: www.soswrydzyna.com i www.bip.powiat-leszczynski.pl

                                                                                                           Dyrektor SOSW

Krystyna Śliwińska

                                                                                                                                                                                                                   

Załączniki:

Zmiany do zapytania ofertowego

Zaproszenie do złożenia oferty;
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 - Projekt umowy;
Załącznik nr 4 - Wniosek o refundacje kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży
 niepełnosprawnej intelektualnie
w stopniu lekkim i umiarkowanym
do przedszkola,
szkoły podstawowej, gimnazjum
oraz szkoły przysposabiającej
do pracy,
dzieci autystycznych do szkoły
podstawowej oraz dzieci i młodzież
niesłyszącą i słabosłyszącą
do szkoły podstawowej i gimnazjum
Data - imieniny
Sobota, 23 września 2017 r.
imieniny: Bogusława, Tekli
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
494465