Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu - "Aktywna tablica" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

INFORMACJA

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

DSC09441      „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Jan Paweł II

Tymi słowami Dyrektor Ośrodka Pani Emilia Nowak rozpoczęła uroczysty apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej, który odbył się w naszym ośrodku. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Wicestarosta powiatu leszczyńskiego Pan Robert Kasperczak, Rodzice uczniów, Nauczyciele, Pracownicy ośrodka oraz Uczniowie. Pani Dyrektor podziękowała za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz życzyła wszystkim dużo wytrwałości i sukcesów na szkolnym gruncie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn:

Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu - "Aktywna tablica"

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego
na Zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu - "Aktywna tablica" dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

Czytaj więcej: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

DSCF4065      Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowczego w Rydzynie w dniu 09.10.2018r. w salonie OPEL we Wrocławiu odebrała kluczyki do samochodu Opel Vivaro Kombi 2018r. kolor - srebrny. Samochód  będzie służył do przewozu uczniów oraz wychowanków SOSW w celu likwidacji barier transportowych osób niepełnosprawnych w wieku szkolnym z terenu powiatu leszczyńskiego oraz powiatów ościennych. Zakupiony samochód współfinansowany jest przez PFRON w Poznaniu.
 

logo

03.10.2018r.

OGŁOSZENIE
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie zaprasza zainteresowanych Przedsiębiorców - Wykonawców do złożenia oferty i nawiązania współpracy w ramach projektu:  "Mój zawód - mój wybór"

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

Cel projektu:

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez kursy/szkolenia: florystyki i bukieciarstwa, carvingu, prawo jazdy kat. B i T, obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych oraz kurs kelnerski i baristy.

Szczegółowe informacje na temat współpracy w ramach projektu dostępne w załącznikach, na stronie: 

www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.soswrydzyna.com

www.projekty.powiat-leszczynski.pl

www.bip.powiat-leszczynski.pl

                                                                                                                                                                                                        

Załączniki:


- Zapytanie ofertowe;
- Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy;
- Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;
- Załącznik nr 3 - Projekt umowy.

- Załącznik nt 4 - Protokół z otwarcia ofert

----------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Piątek, 19 października 2018 r.
imieniny: Piotra, Pawła
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
801458