Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie poszukuje kandydatów na stanowisko samodzielnego referenta w pełnym wymiarze czasu pracy na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecność pracownika.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi o składanie ofert pracy na stanowisko samodzielnego referenta.

Nazwa i adres jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie

Plac Zamkowy 2

64-130 Rydzyna

1.Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe lub średnie o kierunku ekonomicznym,
 4. minimum 2- letni staż pracy,
 5. umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania Word, Exel, Internet,
 6. oświadczenie o niekaralności,
 7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2.Wymagania dodatkowe :

 1. mile widziane doświadczenie w obsłudze programu Vulcan i Płatnik,
 2. dyspozycyjność,
 3. wysoka kultura osobista,
 4. systematyczność,
 5. samodzielność, dobra organizacja pracy,
 6. umiejętność pracy w zespole.

3.Zakres obowiązków wykonywanych na stanowisku księgowa:

 1. prowadzenie spraw płacowych, przelewy płacowe, karty wynagrodzeń,
 2. prowadzenie dokumentacji ZUS, kart zasiłkowych, obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, sporządzanie miesięcznych raportów,
 3. rozliczanie deklaracji PIT 4R, PIT 8AR,
 4. wypisywanie deklaracji podatkowych pracowników PIT 11, PIT 40,
 5. zarządzanie portalem sprawozdawczym GUS,
 6. dokonywanie przelewów płatności na rzecz innych firm,
 7. prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 8. prowadzenie rejestru VAT.

 4. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny, cv,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

     oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać do dnia 10 stycznia 2018r. do godz.15.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna - sekretariat

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Piątek, 19 października 2018 r.
imieniny: Piotra, Pawła
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
801481