Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie poszukuje kandydatów na stanowisko Kierownika gospodarczego.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi o składanie ofert pracy na stanowisko Kierownik gospodarczy w wymiarze 1 etat.

Nazwa i adres jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie

Plac Zamkowy 2

64-130 Rydzyna

1.Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i co najmniej 6 letni staż pracy,
 4. posiada kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

2. Wymagania dodatkowe :

 1. biegła znajomość obsługi komputera,
 2. umiejętność pracy w zespole, sumienność o rzetelność, dyspozycyjność, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji,
 3. komunikatywność, zdolności negocjacyjne.

3.Zakres obowiązków:

 1. Pełni funkcję inspektora do spraw BHP.
 2. Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy udziela szkolenia wstępnego- instruktażu ogólnego. Szkolenia powyższe dokumentuje wydaniem zaświadczenia.
 3. Na bieżąco kontroluje ważność –aktualność szkoleń bhp.
 4. Niezwłocznie zawiadamia pracodawcę o zauważonym w zakładzie pracy wypadku, zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników i uczniów znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie.
 5. Współdziała z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.
 6. Wspólnie z pracodawcą organizuje stanowisko pracy i nauki zgodnie z przepisami bhp.
 7. Dokonuje przeglądu placówki, jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy i nauki – identyfikacja zagrożeń.
 8. Dokonuje okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządza dokumentację, wspólnie z pracodawcą informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
 9. Uczestniczy w pracach Komisji dokonującej odbioru prac remontowych i inwestycyjnych na terenie Ośrodka.
 10. Nadzoruje prace inwestycyjne i remontowe wykonane przez firmy z zewnątrz (po wygranym przetargu).
 11. Uczestniczy w Komisji dokonującej okresowych przeglądów budynków Ośrodka.
 12. Ustala w porozumieniu z Dyrekcją Ośrodka sprawy remontowe na poszczególne lata.
 13. Przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych prowadzi korespondencje z Konserwatorem zabytków i Wydziałem Geodezji.
 14. Dokonuje opisu faktur zakupów i usług bieżących placówki nie związanych z zawartymi umowami i zamówieniami publicznymi
 15. Prowadzi ewidencję środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami –sprawozdania:GUS-L-01, F-03, starostwo powiatowe: dział geodezji i dział finansowy.
 16. Prowadzi księgi inwentarzowe i ich aktualizację.
 17. Bierze udział w pracach Komisji Przetargowej (przygotowuje kosztorysy przy współpracy z inspektorem nadzoru oraz prowadzi dalszą dokumentację dotyczącą ofert przetargowych).
 18. Wprowadza dane do Systemu Informacji Oświatowej dotyczące wyposażenia i nieruchomości.
 19. Sprawuje opiekę i organizuje pracę dla starszego konserwatora terenów zielonych, konserwatora terenów zielonych, kierowcy samochodu osobowego, rzemieślników specjalistów, starszych rzemieślników.
 20. Uczestniczy w komisji HACCP.
 21. Wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora, Wicedyrektorów.

4.Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny, cv,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
 5. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz.922 ze zm.)

5.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 10 stycznia 2018r. do godz. 15.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna -sekretariat

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Piątek, 19 października 2018 r.
imieniny: Piotra, Pawła
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
801477