Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

UNIA

Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w sprzęt/urządzenia służące do realizacji podstawy programowej kształcenia uczniów SOSW w zawodach: krawiec, ogrodnik, kucharz i technik turystyki wiejskiej.

03.10.2017r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie zaprasza zainteresowanych Przedsiębiorców - Wykonawców do złożenia oferty i nawiązania współpracy w ramach projektu: "Mój zawód - mój wybór".

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

cel projektu

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie poprzez doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w sprzęt/urządzenia służące do realizacji podstawy programowej kształcenia uczniów w zawodach: krawiec, ogrodnik, kucharz i technik turystyki wiejskiej.

Szczegółowe informacje na temat współpracy w ramach projektu dostępne w załącznikach, na stronie: www.soswrydzyna.com, www.projekty.powiat-leszczynski.pl, www.bip.powiat-leszczynski.pl, www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.                    

              Dyrektor SOSW

               Emilia Nowak

Załączniki:
- Zapytanie ofertowe;
- Załącznik nr 1a - Opis przedmiotu zamówienia - Część I;
- Załącznik nr 1b - Opis przedmiotu zamówienia - Część II;
- Załącznik nr 1c - Opis przedmiotu zamówienia - Część III;
- Załącznik nr 2a - Formularz ofertowy - Część I;
- Załącznik nr 2b - Formularz ofertowy - Część II;
- Załącznik nr 2c - Formularz ofertowy - Część III;
- Załącznik nr 3 -
Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych;
- Załącznik nr 4 - Projekt umowy

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Ostatnio dodane w Galerii
Data - imieniny
Sobota, 22 września 2018 r.
imieniny: Maurycego, Tomasza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
776922