Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

UNIA

Rydzyna, 24.08.2017r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert i przedłużeniu naboru na Wykonawców do zorganizowania praktyk/staży w zawodach: kucharz i ogrodnik.

W wyniku zaproszenia do złożenia oferty na "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
i kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie w zawodzie krawiec, ogrodnik, kucharz, technik turystyki wiejskiej."
w ramach projektu "Mój zawód - mój wybór" w terminie do 23.08.2017r., godz. 10:00 otrzymano 3 oferty:

Wykonawca Zawód Odległość od siedziby Zamawiającego
1) EUROLINE Sp. z o.o.
     ul. Spółdzielcza 51
     64 - 100 Leszno
Krawiec 10 km
2) LESPIN Sp. z o.o.
     ul. Okrężna 19b
     64 - 100 Leszno
Krawiec 8 km
3) Zamek SIMP w Rydzynie
     Plac Zamkowy 1
     64-130 Rydzyna
Technik turystyki wiejskiej 200 m

Wszyscy wskazani wyżej Wykonawcy spełnili wymagania i dostarczyli niezbędne dokumenty potwierdzające kwalifikacje opiekunów praktyk/staży.

Zamawiający po rozpatrzeniu i ocenie otrzymanych ofert zaprasza do współpracy w zorganizowaniu praktyk/staży w w/w zawodach wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, bowiem firma LESPIN Sp. z o.o.. zadeklarowała przyjęcie tylko jednego ucznia, a pozostali uczniowie w zawodzie krawiec, zostaną oddelegowani do EUROLINE Sp. z o.o.

Termin podpisania umów zostanie uzgodniony telefonicznie.

Jednocześnie informujemy, że przedłużony zostaje nabór na Wykonawców, którzy zorganizują praktyki/staże w zawodach: kucharz i ogrodnik.

Oferty można składać do 31 sierpnia 2017r. do godz. 10:00.

                                                                       Dyrektor SOSW

                                                                       Krystyna Śliwińska

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Środa, 20 czerwca 2018 r.
imieniny: Bogny, Florentyny
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
705487