Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

UNIA

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka
w Rydzynie w zawodzie krawiec, ogrodnik, kucharz, technik turystyki wiejskiej.

02.08.2017r.

OGŁOSZENIE

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka
w Rydzynie zaprasza zainteresowanych Przedsiębiorców - Wykonawców do złożenia oferty
i nawiązania współpracy w ramach projektu:
"Mój zawód - mój wybór"

Projekt realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Oś priorytetowa 8: Edukacja, Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.1. Kształcenie zawodowe młodzieży.

CEL PROJEKTU

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kompetencji kluczowych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie w zawodzie krawiec, ogrodnik, kucharz, technik turystyki wiejskiej.

Szczegółowe informacje na temat współpracy w ramach projektu dostępne
w załącznikach, na stronie: www.soswrydzyna.com i www.bip.powiat-leszczynski.pl

                                                                                                           Dyrektor SOSW

Krystyna Śliwińska

                                                                                                                                                                                                                   

Załączniki:

Zmiany do zapytania ofertowego

Zaproszenie do złożenia oferty;
Załącznik nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia;
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy;
Załącznik nr 3 - Projekt umowy;
Załącznik nr 4 - Wniosek o refundacje kosztów wynagrodzenia opiekuna stażu

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Środa, 20 czerwca 2018 r.
imieniny: Bogny, Florentyny
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
705472