Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi o składanie ofert pracy
na stanowisko Kierownik gospodarczy w wymiarze 1 etat.

Nazwa i adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna


1. Wymagania niezbędne:
  a)    obywatelstwo polskie ,
  b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
  c)    wykształcenie wyższe i co najmniej 2-letni staż pracy lub wykształcenie średnie  i co najmniej 6 letni staż pracy,
  d)    posiada kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  e)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
2. Wymagania dodatkowe :
  a)    biegła znajomość obsługi komputera,
  b)    umiejętność pracy w zespole, sumienność,  rzetelność, dyspozycyjność, terminowość, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia   kwalifikacji,
  c)    komunikatywność, zdolności negocjacyjne.
3.Zakres obowiązków:


1.Pełni funkcję inspektora do spraw  BHP.
2.Wszystkim nowo zatrudnionym pracownikom lub zmieniającym stanowisko pracy udziela szkoleniawstępnego- instruktażu ogólnego. Szkolenia powyższe dokumentuje wydaniem zaświadczenia.
3.Na bieżąco kontroluje ważność –aktualność szkoleń bhp.
4.Niezwłocznie zawiadamia pracodawcę o zauważonym w zakładzie pracy wypadku, zagrożeniu życia lubzdrowia ludzkiego oraz ostrzega współpracowników i uczniów znajdujących się w rejonie zagrożenia o grożącym niebezpieczeństwie.
5.Współdziała z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bhp.
6.Wspólnie z pracodawcą organizuje stanowisko pracy i nauki zgodnie z przepisami bhp.
7.Dokonuje przeglądu placówki, jej wyposażenia oraz otoczenia pod kątem zapewnienia bezpiecznych  
   warunków pracy i nauki – identyfikacja zagrożeń.
8.Dokonuje okresowej oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy oraz sporządza dokumentację,    
   wspólnie z pracodawcą informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.
9.Uczestniczy w pracach Komisji dokonującej odbioru prac remontowych i inwestycyjnych na terenie Ośrodka.
10.Nadzoruje prace inwestycyjne i remontowe wykonane przez firmy z zewnątrz
11.Uczestniczy w Komisji dokonującej okresowych przeglądów budynków Ośrodka.
12.Ustala w porozumieniu z Dyrekcją Ośrodka sprawy remontowe na poszczególne lata.
13.Przed rozpoczęciem prac remontowo-budowlanych prowadzi korespondencje z Konserwatorem zabytków i Wydziałem Geodezji.
14.Dokonuje opisu faktur zakupów i usług bieżących placówki nie związanych z zawartymi umowami i zamówieniami publicznymi
15.Prowadzi ewidencję środków trwałych zgodnie z obowiązującymi przepisami –sprawozdania:GUS-L-01, F-03,starostwo powiatowe: dział geodezji i dział finansowy.
16.Prowadzi księgi inwentarzowe i ich aktualizację.
17.Bierze udział w pracach Komisji Przetargowej (przygotowuje kosztorysy przy współpracy z inspektorem    nadzoru oraz prowadzi dalszą  dokumentację dotyczącą ofert przetargowych).
18.Wprowadza dane do Systemu Informacji Oświatowej dotyczące wyposażenia i nieruchomości.
19.Sprawuje opiekę i organizuje pracę dla starszego konserwatora terenów zielonych, konserwatora terenów  zielonych, kierowcy samochodu osobowego, rzemieślników specjalistów, starszych rzemieślników.
20.Uczestniczy w komisji HACCP.
21.Wykonuje inne prace zlecone przez Dyrektora, Wicedyrektorów.

4.Wymagane dokumenty:
1)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2)    list motywacyjny, cv,
3)    kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4)    kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy,
5)    oświadczenie kandydata o niekaralności,
6)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
Wymagane dokumenty powinny być opatrzone klauzulą ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu  rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101 , 926 ze zm.)


5.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia do dnia 22 sierpnia 2017r. do godz. 15.00 w Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie w sekretariacie, planowane zatrudnienie nastąpi z dniem 1 września 2017r.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Środa, 18 lipca 2018 r.
imieniny: Erwina, Kamila
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
729256