Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi
o składanie ofert pracy na stanowisko rzemieślnik specjalista w wymiarze
1 etat.

Nazwa i adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna

1.Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)    wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe (o odpowiednim profilu umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku)
d)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
e)    prawo jazdy kat B
2. Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność pracy w zespole,
b)    dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
c)    umiejętność wykonywania prac remontowych i konserwacyjnych
d)    mile widziany ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
3. Zakres obowiązków:
a)    systematyczna lokalizacja i usuwanie usterek występujących w ośrodku poprzez częste dokonywanie przeglądów pomieszczeń dydaktycznych, socjalnych, administracyjnych, komunikacyjnych, pomieszczeń w internacie, pomieszczeń i obiektów sportowych oraz placu zabaw w ośrodku,
b)    systematyczne wykonywanie bieżących prac remontowo-budowlanych i malarsko-
konserwacyjnych nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu,
c)    wykonywanie pracy związanej z przewozem dzieci, młodzieży i pracowników samochodem,
d)    w okresie wiosenno-letnim pomoc w utrzymaniu w czystości terenów zielonych,
e)    w okresie zimowym utrzymanie w czystości dachów, rynien, bieżące odśnieżanie,
f)    wykonywanie prac w zastępstwie za nieobecnych pracowników
4.Wymagane dokumenty:
a)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b)    list motywacyjny, cv,
c)    dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
d)    świadectwa pracy (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność
z oryginałem)
e)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postepowanie karne
f)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
g)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000ze zm.), w celach przeprowadzenia naboru na stanowisko rzemieślnika specjalisty.
5.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać   do dnia  31 lipca 2019r. do godz.15.00
w Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie w sekretariacie

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

NASZA OFERTA EDUKACYJNA

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Szkoła Podstawowa Specjalna:

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

- klasy dla dzieci z autyzmem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

Branżowa Szkoła I stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Policealna Specjalna:

- technik turystyki wiejskiej

- technik usług kosmetycznych

Internat

Ostatnio dodane w Galerii
Data - imieniny
Niedziela, 22 września 2019 r.
imieniny: Maurycego, Tomasza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
1122010