Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi o składanie ofert pracy na stanowisko pomoc nauczyciela w wymiarze 2 etaty.

Nazwa i adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna

1.Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie,
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
c)    wykształcenie co najmniej średnie,
d)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:
a)    znajomość specyfiki pracy z dziećmi lub opieki nad nimi
b)    umiejętność pracy w zespole, w tym cierpliwość i opanowanie
c)    komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi,
d)    kreatywność.
3. Zakres obowiązków:
a)    spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zlecane przez nauczyciela,
b)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
c)    pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
d)    pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek
e)    pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience,
f)    utrzymanie w ładzie, porządku i estetyce powierzonej sali,
g)    sprawowanie opieki podczas przewozu dzieci do ośrodka oraz dowozu z ośrodka do domu
4.Wymagane dokumenty:
a)    kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
b)    list motywacyjny, cv,
c)    dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem
d)    świadectwa pracy (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)
e)    oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postepowanie karne
f)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
g)    oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000 ze zm.), w celach przeprowadzenia naboru.


5.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać   do dnia  31 lipca 2019r. do godz.15.00
w Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie w sekretariacie.

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi o składanie ofert pracy na stanowisko pomoc nauczyciela w wymiarze 2 etaty.

Nazwa i adres jednostki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie

Plac Zamkowy 2

64-130 Rydzyna

1.Wymagania niezbędne:

a)   obywatelstwo polskie,

b)   posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

c)    wykształcenie co najmniej średnie,

d)   stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

a)   znajomość specyfiki pracy z dziećmi lub opieki nad nimi

b)   umiejętność pracy w zespole, w tym cierpliwość i opanowanie

c)    komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi,

d)   kreatywność.

3. Zakres obowiązków:

a)   spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zlecane przez nauczyciela,

b)   dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,

c)    pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci,

d)   pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek

e)   pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience,

f)    utrzymanie w ładzie, porządku i estetyce powierzonej sali,

g)   sprawowanie opieki podczas przewozu dzieci do ośrodka oraz dowozu z ośrodka do domu

4.Wymagane dokumenty:

a)   kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

b)   list motywacyjny, cv,

c)    dokumenty (kserokopie) potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem

d)   świadectwa pracy (kserokopie poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

e)   oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciw niemu postepowanie karne

f)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

g)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia
27 kwietnia 2016r.w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, oraz z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz.1000 ze zm.), w celach przeprowadzenia naboru.

5.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać   do dnia  31 lipca 2019r. do godz.15.00

w Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie w sekretariacie.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

NASZA OFERTA EDUKACYJNA

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Szkoła Podstawowa Specjalna:

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

- klasy dla dzieci z autyzmem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

Branżowa Szkoła I stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Policealna Specjalna:

- technik turystyki wiejskiej

- technik usług kosmetycznych

Internat

Ostatnio dodane w Galerii
Data - imieniny
Niedziela, 22 września 2019 r.
imieniny: Maurycego, Tomasza
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
1122000