Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie poszukuje kandydatów na stanowisko Kierowca samochodu osobowego -  konserwator terenów zielonych

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi
o składanie ofert pracy na stanowisko Kierowcę samochodu osobowego -  konserwator terenów zielonych- 1 etat

Nazwa i adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna

1.Wymagania niezbędne:
a)    obywatelstwo polskie ,
b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
b)    wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe
c)    min 3 letni staż pracy,
d)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
e)    prawo jazdy kat B

2. Wymagania dodatkowe:
i)    umiejętność pracy w zespole,
j)    dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
k)    umiejętność wykonywania drobnych prac remontowych, usuwania awarii instalacji urządzeń sanitarnych,
l)    mile widziany ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

3. Zakres obowiązków:
a)    utrzymywanie we wzorowym porządku i czystości przydzielonych pomieszczeń,
b)    systematyczne lokalizowanie usterek występujących w ośrodku poprzez dokonywanie przeglądów urządzeń w ośrodku
c)    systematyczne wykonywanie bieżących prac remontowych nie wymagających specjalistycznego przygotowania i sprzętu zleconych przez kierownika gospodarczego,
d)    wykonuje prace ogrodnicze tj pielęgnacja żywopłotu, pielęgnacja trawników itp.
e)    w okresie zimowym utrzymanie w czystości dachów i rynien,
f)    wykonywanie prac związanych z przewozem dzieci, młodzieży i pracowników SOSW, utrzymanie samochodu sprawnego do jazdy, właściwe eksploatowanie i prowadzenie bieżącej konserwacji,
g)    wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora ośrodka.

3.Wymagane dokumenty:
a)    oświadczenie dotyczące danych osobowych osoby ubiegającej o zatrudnienie,
b)    list motywacyjny, cv,
c)    kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
d)    oświadczenie kandydata o niekaralności,
e)    oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
f)    oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia10 maja 2018r.(Dz. U .z 2018r. poz.1000)


4.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać   do dnia  18 lutego 2019r. do godz.15.00 w sekretariacie .
w Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie .

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

NASZA OFERTA EDUKACYJNA

Powiatowy Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Przedszkole

Szkoła Podstawowa Specjalna:

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

- dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym

- klasy dla dzieci z autyzmem

Szkoła Podstawowa dla Dzieci Słabosłyszących i Niesłyszących

Branżowa Szkoła I stopnia Specjalna

Branżowa Szkoła I stopnia dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Liceum Ogólnokształcące dla Młodzieży Słabosłyszącej i Niesłyszącej

Szkoła Policealna Specjalna:

- technik turystyki wiejskiej

- technik usług kosmetycznych

Internat

Data - imieniny
Piątek, 23 sierpnia 2019 r.
imieniny: Apolinarego, Filipa
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
1091477