Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Zakup mebli do pomieszczeń sypialnianych internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie
Zapytanie ofertowe


14.11.2018r.OGŁOSZENIE


Nr sprawy:  SOSW-271-10/11/2018
Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Franciszka Ratajczaka zaprasza zainteresowanych Wykonawców do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: Zakup mebli do pomieszczeń sypialnianych internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rydzynie
opis zamówienia

Termin składania ofert: 22.11.2018r. godz. 10:00
Miejsce składania ofert: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. Fr. Ratajczaka w Rydzynie, Plac Zamkowy 2, 64-130 Rydzyna
Forma składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty tradycyjnej, kuriera lub dostarczona osobiście do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, Plac Zamkowy 2,  64-130  Rydzyna,  pokój nr 1  (Sekretariat).
Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są na stronie: www.soswrydzyna.com
Wybór oferty nastąpi zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych do kwoty 30 000 euro, wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Rydzynie.
                                                                                                      
                                                                                  

Dyrektor SOSW
                                                                                                                                                                                                                Emilia Nowak


Załączniki:

- Zapytanie ofertowe;
- Załącznik nr 1-Formularz ofertowy
- Załącznik nr 2 - Projekt umowy.

                                       

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Ostatnio dodane w GaleriiData - imieniny
Piątek, 14 drudnia 2018 r.
imieniny: Alfreda, Izydora
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
839627