Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie poszukuje kandydatów na stanowisko pomoc nauczyciela

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi
o składanie ofert pracy na stanowisko pomoc nauczyciela w wymiarze 1 etat.

Nazwa i adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna

1.Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie co najmniej średnie,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. znajomość specyfiki pracy z dziećmi lub opieki nad nimi,
 2. umiejętność pracy w zespole, w tym cierpliwość i opanowanie,
 3. komunikatywność, w tym: łatwe nawiązywanie kontaktu z dziećmi,
 4. kreatywność.

3. Zakres obowiązków:

 1. spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci zlecane przez nauczyciela,
 2. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci,
 3. pomoc w ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
 4. pomoc w opiece nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek,
 5. pomoc dzieciom przy czynnościach higienicznych w łazience,
 6. utrzymanie w ładzie, porządku i estetyce powierzonej sali,
 7. sprawowanie opieki podczas przewozu dzieci do ośrodka oraz dowozu z ośrodka do domu

4. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny, cv,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

5.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać   do dnia  30 maja 2018r. do godz.15.00 w Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie w sekretariacie.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Czwartek, 24 maja 2018 r.
imieniny: Joanny, Marii
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
678934