Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie poszukuje kandydatów na stanowisko kucharza

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi
o składanie ofert pracy na stanowisko kucharza w wymiarze 1 etat.

Nazwa i adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna

1.Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe o profilu gastronomicznym,
 4. ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
 5. co najmniej 3- letnie doświadczenie w pracy kucharza,
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 3. kreatywność – w tym inicjatywność i pomysłowość,
 4. znajomość przepisów HACCP,
 5. znajomość zasad racjonalnego żywienia dzieci,

3. Zakres obowiązków:

 1. przygotowywanie posiłków pod względem smakowym i estetycznym przy najwyższej dbałości o względy bezpieczeństwa,
 2. opracowywanie tygodniowych jadłospisów,
 3. znajomość procesów technologicznych związanych z przygotowywaniem potraw dla dzieci i młodzieży,
 4. znajomość i przestrzeganie procedur systemu: HACCP,
 5. właściwe przechowywanie artykułów spożywczych,
 6. utrzymanie na wysokim poziomie sanitarno-epidemiologicznym pomieszczeń kuchennych oraz pomieszczeń przynależnych do kuchni,
 7. przestrzeganie procedur ilościowych, jakościowych i sanitarnych w trakcie obróbki wstępnej surowców i produktów spożywczych,
 8. odpowiedzialność za powierzony sprzęt w kuchni,
 9. nadzorowanie i realizowanie programu praktycznej nauki zawodu „kucharz”

4. Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny, cv,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

5.Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:

Oferty należy składać   do dnia 30 maja 2018r. do godz.15.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie w sekretariacie.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Czwartek, 24 maja 2018 r.
imieniny: Joanny, Marii
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
678937