Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
im. Franciszka Ratajczaka w Rydzynie
64 - 130 Rydzyna, Plac Zamkowy 2,
tel. 0 - 65 538 - 85 - 92
 
                           

 

 

 
   START  
 
 
 SZUKAJ 
 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie poszukuje kandydatów na stanowisko konserwatora terenów zielonych

Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rydzynie prosi o składanie ofert pracy na stanowisko konserwatora terenów zielonych w wymiarze 1 etat.

Nazwa i adres jednostki:
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rydzynie
Plac Zamkowy 2
64-130 Rydzyna

1.Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie średnie zawodowe lub zasadnicze zawodowe (ogrodnik, rolnik ),
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
 5. prawo jazdy kat B

2. Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność pracy w zespole,
 2. dokładność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków,
 3. umiejętność wykonywania prac ogrodniczych, rolniczych,
 4. mile widziany ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.

3. Zakres obowiązków:

 1. wykonuje wszelkie prace ogrodnicze tj.: pielęgnacja żywopłotu, pielęgnacja roślin ozdobnych i warzyw, podlewanie, cięcie, pielęgnacja trawników, praca
 2. Zajmuje się planową uprawą warzyw i kwiatów,
 3. Prowadzi systematyczne zbiory upraw w ogrodzie i dostarcza je do kuchni ośrodka,
 4. dba o estetyczny wygląd terenów zielonych ośrodka,
 5. odpowiada za przydzielone narzędzia takie jak: piła spalinowa do cięcia żywopłotu, piła spalinowa do cięcia drewna, kosa spalinowa i kosiarka spalinowa,
 6. wykonuje prace związane z przewozem dzieci, młodzieży, pracowników SOSW, utrzymuje samochód sprawny do jazdy,
 7. w okresie zimy pomaga przy odśnieżaniu zakładu pracy.
 8. zgłaszanie wszystkich uszkodzeń instalacji elektrycznej, grzewczej, wodnokanalizacyjnej, zamków, drzwi, okien, tynków itp.

4.Wymagane dokumenty:

 1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 2. list motywacyjny, cv,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. oświadczenie kandydata o niekaralności,
 5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą

5. Termin i miejsce składania wymaganych dokumentów:
Oferty należy składać   do dnia  30 maja 2018r. do godz.15.00 w Specjalnym  Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rydzynie w sekretariacie.

Ogłoszenie
OSW w trybie ciągłym, prowadzi
nabór dzieci i młodzieży do:
- Oddziałów Przedszkolnych,
- Szkół Podstawowych z klasami  Gimnazjalnymi,
- Liceum Ogólnokształcącego,
- Szkoły Branżowej I Stopnia z klasami Zasadniczej Szkoły Zawodowej,
- Szkoły Policealnej,
- Szkoły Przysposabiającej do Pracy

Warunkiem dot. przyjęcia do OSW jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na:
- Niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim
- Niedosłuch,
- Autyzm, zespół Aspergera
- Sprzężenia

Data - imieniny
Czwartek, 24 maja 2018 r.
imieniny: Joanny, Marii
Odwiedziny
Odsłon artykułów:
678936